Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)
 

View Table (.txt)
TotalAkeyBkeyCkeyDkeyEkeyEntefinger_tipFkeyGkeyHkeyIkeyLeft_shiftLkeyMkeyNkeyOkeyPkeyRight_shiftRkeySkeySpace_barTkeyVkeyWkeyXkeyYkey
LegendTaxonomycount%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria 16 61.4% 55.7% 56.0% 54.2% 83.1% 78.8% 35.0% 71.9% 29.0% 64.8% 84.3% 30.1% 43.2% 50.3% 81.2% 88.5% 38.2% 84.4% 51.0% 64.8% 55.3% 49.4% 58.7% 66.1% 87.8% 78.6% 55.1%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes 1 2.4% 2.9% 2.0% 7.4% 0.3% 1.2% 3.2% 2.0% 8.5% 1.9% 0.4% 2.4% 3.3% 2.6% 0.9% 0.4% 2.4% 0.5% 2.9% 1.5% 3.5% 3.7% 2.7% 2.9% 0.6% 1.5% 1.5%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria 1 3.2% 0.3% 1.0% 0.1% 1.2% 1.9% 2.7% 3.4% 3.1% 3.2% 0.5% 8.1% 1.7% 9.1% 3.4% 1.3% 1.5% 0.0% 4.7% 6.9% 0.0% 5.0% 4.7% 2.4% 2.7% 7.0% 7.7%
  k__Bacteria;p__Firmicutes 7 26.9% 34.7% 35.8% 36.2% 9.6% 13.9% 52.2% 17.7% 51.6% 25.5% 9.0% 47.8% 42.2% 25.7% 9.9% 7.2% 46.6% 7.9% 35.0% 20.4% 37.8% 35.8% 28.5% 24.4% 7.0% 7.5% 30.2%
  k__Bacteria;p__Fusobacteria 0 0.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.6% 0.4% 0.1% 0.4% 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.4% 0.1% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 1.0% 0.3%
  k__Bacteria;p__Gemmatimonadetes 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Nitrospirae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria 1 5.7% 6.3% 4.4% 2.1% 5.6% 4.1% 6.0% 4.5% 7.5% 4.1% 5.7% 11.3% 9.2% 11.8% 4.4% 2.6% 11.2% 7.1% 5.6% 5.8% 3.3% 5.7% 5.2% 4.0% 1.7% 4.2% 5.0%
  k__Bacteria;p__Spirochaetes 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Synergistetes 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__TM7 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Tenericutes 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
  k__Bacteria;p__Thermi 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Thermotogae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
 
Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)
 

View Table (.txt)
TotalAkeyBkeyCkeyDkeyEkeyEntefinger_tipFkeyGkeyHkeyIkeyLeft_shiftLkeyMkeyNkeyOkeyPkeyRight_shiftRkeySkeySpace_barTkeyVkeyWkeyXkeyYkey
LegendTaxonomycount%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria (class) 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Chloracidobacteria 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__iii1-8 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class) 16 61.4% 55.7% 56.0% 54.2% 83.1% 78.8% 35.0% 71.9% 29.0% 64.8% 84.3% 30.1% 43.2% 50.3% 81.2% 88.5% 38.2% 84.4% 51.0% 64.8% 55.3% 49.4% 58.7% 66.1% 87.8% 78.6% 55.1%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia 1 2.0% 2.6% 1.9% 7.2% 0.3% 0.4% 2.8% 1.4% 8.2% 1.7% 0.2% 2.2% 2.4% 1.2% 0.4% 0.2% 2.4% 0.0% 2.4% 1.3% 3.2% 3.3% 2.0% 2.5% 0.3% 1.1% 0.6%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Flavobacteria 0 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.7% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 0.9% 1.2% 0.5% 0.2% 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.3% 0.2% 0.4% 0.9%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Sphingobacteria 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__SOGA31 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__TK17 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__Thermomicrobia 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__ 1 3.2% 0.3% 1.0% 0.1% 1.2% 1.9% 2.7% 3.4% 3.1% 3.2% 0.5% 8.1% 1.7% 9.1% 3.4% 1.3% 1.5% 0.0% 4.7% 6.9% 0.0% 5.0% 4.7% 2.4% 2.7% 7.0% 7.7%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli 4 16.4% 18.4% 21.9% 7.4% 9.4% 12.2% 31.5% 11.5% 18.1% 17.0% 9.0% 26.9% 26.6% 15.1% 8.6% 6.9% 35.3% 7.9% 22.4% 18.0% 16.3% 21.4% 15.8% 14.2% 6.4% 6.2% 21.2%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia 3 10.6% 16.3% 13.8% 28.8% 0.2% 1.7% 20.6% 6.3% 33.4% 8.5% 0.0% 20.9% 15.6% 10.7% 1.3% 0.3% 11.3% 0.0% 12.6% 2.4% 21.5% 14.4% 12.8% 10.2% 0.5% 1.3% 9.0%
  k__Bacteria;p__Fusobacteria;c__Fusobacteria (class) 0 0.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.6% 0.4% 0.1% 0.4% 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.4% 0.1% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 1.0% 0.3%
  k__Bacteria;p__Gemmatimonadetes;c__Gemmatimonadetes (class) 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Nitrospirae;c__Nitrospira (class) 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria 0 0.6% 0.8% 0.4% 0.2% 0.6% 0.6% 0.2% 0.5% 0.1% 0.2% 0.0% 1.2% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 1.0% 0.9% 0.7% 1.0% 0.5% 0.8% 0.4% 0.4% 0.2% 0.6% 0.6%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria 0 1.8% 1.6% 1.4% 0.5% 1.7% 1.4% 1.6% 1.9% 1.4% 1.1% 1.0% 3.1% 2.9% 4.5% 0.9% 0.7% 1.7% 4.8% 1.5% 2.4% 0.9% 1.5% 2.6% 1.2% 1.1% 1.3% 1.9%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Epsilonproteobacteria 0 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria 1 3.3% 3.9% 2.5% 1.3% 3.2% 2.0% 4.2% 2.0% 5.8% 2.6% 4.7% 6.8% 5.7% 6.7% 2.7% 1.3% 7.9% 1.5% 3.5% 2.4% 1.8% 3.3% 2.2% 2.3% 0.4% 2.2% 2.4%
  k__Bacteria;p__Spirochaetes;c__Spirochaetes (class) 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Synergistetes;c__Synergistia 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__TM7;c__TM7-3 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Tenericutes;c__Erysipelotrichi 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
  k__Bacteria;p__Tenericutes;c__Mollicutes 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Thermi;c__Deinococci 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Thermotogae;c__Thermotogae (class) 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
 
Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)
 

View Table (.txt)
TotalAkeyBkeyCkeyDkeyEkeyEntefinger_tipFkeyGkeyHkeyIkeyLeft_shiftLkeyMkeyNkeyOkeyPkeyRight_shiftRkeySkeySpace_barTkeyVkeyWkeyXkeyYkey
LegendTaxonomycount%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria (class);o__Acidobacteriales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Chloracidobacteria;o__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__iii1-8;o__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__;o__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__0319-7L14 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Acidimicrobiales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales 16 60.9% 55.3% 55.5% 53.1% 83.1% 78.8% 33.4% 71.8% 27.6% 64.5% 84.2% 29.3% 42.5% 50.1% 81.0% 88.5% 37.4% 84.4% 50.8% 64.7% 54.8% 48.8% 58.3% 65.5% 87.8% 78.5% 54.4%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Bifidobacteriales 0 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Coriobacteriales 0 0.4% 0.4% 0.4% 1.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.1% 1.4% 0.3% 0.1% 0.7% 0.7% 0.2% 0.1% 0.0% 0.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.5% 0.6% 0.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.7%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__MC47 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Rubrobacterales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Solirubrobacterales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales 1 2.0% 2.6% 1.9% 7.2% 0.3% 0.4% 2.8% 1.4% 8.2% 1.7% 0.2% 2.2% 2.4% 1.2% 0.4% 0.2% 2.4% 0.0% 2.4% 1.3% 3.2% 3.3% 2.0% 2.5% 0.3% 1.1% 0.6%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Flavobacteria;o__Flavobacteriales 0 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.7% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 0.9% 1.2% 0.5% 0.2% 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.3% 0.2% 0.4% 0.9%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Sphingobacteria;o__Sphingobacteriales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__SOGA31;o__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__TK17;o__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__Thermomicrobia;o__HN1-15 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__;o__ 1 3.2% 0.3% 1.0% 0.1% 1.2% 1.9% 2.7% 3.4% 3.1% 3.2% 0.5% 8.1% 1.7% 9.1% 3.4% 1.3% 1.5% 0.0% 4.7% 6.9% 0.0% 5.0% 4.7% 2.4% 2.7% 7.0% 7.7%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__;o__Oscillatoriales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales 2 8.7% 12.3% 13.8% 3.4% 7.6% 9.2% 11.8% 5.4% 7.5% 7.1% 7.0% 11.7% 14.0% 8.4% 6.1% 5.5% 15.7% 6.6% 14.6% 6.1% 11.4% 5.1% 10.0% 7.1% 3.9% 3.6% 10.3%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Erysipelotrichales 0 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales 2 7.6% 5.9% 8.1% 3.7% 1.8% 3.0% 19.5% 6.0% 10.4% 9.8% 2.0% 15.0% 12.4% 6.6% 2.4% 1.3% 18.3% 1.3% 7.6% 11.9% 4.9% 16.1% 5.6% 7.0% 2.5% 2.6% 10.6%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales 3 10.6% 16.3% 13.8% 28.8% 0.2% 1.7% 20.6% 6.3% 33.4% 8.5% 0.0% 20.9% 15.6% 10.7% 1.3% 0.3% 11.3% 0.0% 12.6% 2.4% 21.5% 14.4% 12.8% 10.2% 0.5% 1.3% 9.0%
  k__Bacteria;p__Fusobacteria;c__Fusobacteria (class);o__Fusobacteriales 0 0.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.6% 0.4% 0.1% 0.4% 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.4% 0.1% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 1.0% 0.3%
  k__Bacteria;p__Gemmatimonadetes;c__Gemmatimonadetes (class);o__Gemmatimonadales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Nitrospirae;c__Nitrospira (class);o__Nitrospirales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales 0 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales 0 0.2% 0.4% 0.4% 0.1% 0.2% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.8% 0.1% 0.2% 0.0% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.3%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhodobacterales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhodospirillales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rickettsiales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Sphingomonadales 0 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.9% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.5% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.3% 0.2%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Burkholderiales 0 1.0% 1.2% 0.3% 0.2% 1.3% 1.1% 0.3% 0.6% 0.2% 0.5% 0.7% 2.1% 0.5% 3.7% 0.6% 0.3% 1.1% 4.0% 0.9% 1.4% 0.7% 0.9% 1.0% 0.7% 0.8% 0.7% 1.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Hydrogenophilales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Methylophilales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Neisseriales 0 0.7% 0.3% 1.1% 0.3% 0.4% 0.3% 1.3% 1.3% 1.2% 0.6% 0.2% 0.9% 2.4% 0.5% 0.3% 0.2% 0.6% 0.7% 0.5% 0.9% 0.1% 0.5% 1.6% 0.5% 0.2% 0.6% 0.6%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Rhodocyclales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria;o__Desulfuromonadales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria;o__Myxococcales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Epsilonproteobacteria;o__Campylobacterales 0 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Aeromonadales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Alteromonadales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Cardiobacteriales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Chromatiales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales 0 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0% 0.4% 0.1% 0.2% 0.0% 0.2% 0.1% 0.4% 0.5% 0.3% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.6% 0.3%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Oceanospirillales 0 0.5% 0.7% 0.3% 0.0% 0.6% 1.2% 0.2% 0.6% 0.0% 0.3% 0.5% 1.2% 0.6% 1.4% 1.2% 0.2% 0.4% 0.2% 0.5% 0.6% 0.1% 0.3% 0.4% 0.5% 0.0% 0.6% 0.9%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pasteurellales 0 1.5% 2.0% 1.8% 0.8% 0.0% 0.3% 3.6% 0.4% 5.7% 1.9% 0.0% 2.2% 3.7% 1.5% 0.3% 0.0% 5.4% 0.0% 2.3% 1.3% 1.3% 1.9% 1.3% 0.9% 0.0% 0.7% 0.9%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pseudomonadales 0 0.9% 0.8% 0.2% 0.3% 2.3% 0.2% 0.2% 0.8% 0.1% 0.2% 4.0% 2.8% 0.9% 3.3% 0.8% 1.0% 1.8% 1.1% 0.4% 0.3% 0.4% 0.7% 0.3% 0.7% 0.2% 0.2% 0.2%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Thiotrichales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Vibrionales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Xanthomonadales 0 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Spirochaetes;c__Spirochaetes (class);o__Spirochaetales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Synergistetes;c__Synergistia;o__Synergistales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__TM7;c__TM7-3;o__CW040 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__TM7;c__TM7-3;o__EW055 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Tenericutes;c__Erysipelotrichi;o__Erysipelotrichales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
  k__Bacteria;p__Tenericutes;c__Mollicutes;o__Mycoplasmatales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Tenericutes;c__Mollicutes;o__RF39 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Thermi;c__Deinococci;o__Deinococcales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Thermi;c__Deinococci;o__Thermales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Thermotogae;c__Thermotogae (class);o__Thermotogales 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
 
Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)
 

View Table (.txt)
TotalAkeyBkeyCkeyDkeyEkeyEntefinger_tipFkeyGkeyHkeyIkeyLeft_shiftLkeyMkeyNkeyOkeyPkeyRight_shiftRkeySkeySpace_barTkeyVkeyWkeyXkeyYkey
LegendTaxonomycount%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria (class);o__Acidobacteriales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria (class);o__Acidobacteriales;f__Acidobacteriaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Chloracidobacteria;o__;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__iii1-8;o__;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__;o__;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__0319-7L14;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Acidimicrobiales;f__CL500-29 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Acidimicrobiales;f__Iamiaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Actinomycetaceae 0 0.5% 0.5% 0.9% 0.3% 0.2% 0.0% 1.7% 0.5% 0.9% 0.7% 0.1% 0.8% 1.2% 0.1% 0.3% 0.3% 0.7% 0.0% 0.6% 0.4% 0.7% 0.6% 0.7% 0.3% 0.0% 0.2% 1.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Brevibacteriaceae 0 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Cellulomonadaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Corynebacteriaceae 2 8.0% 10.9% 8.7% 7.9% 3.1% 2.1% 8.1% 9.3% 11.1% 5.2% 3.8% 12.0% 10.9% 5.3% 4.9% 3.8% 4.9% 3.8% 10.7% 4.7% 44.7% 4.5% 12.1% 4.8% 2.9% 2.6% 4.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Dermabacteraceae 0 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Dermacoccaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Dietziaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Frankiaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Geodermatophilaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Gordoniaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Intrasporangiaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Kineosporiaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Microbacteriaceae 0 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.1%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Micrococcaceae 0 1.8% 1.8% 2.0% 0.6% 0.2% 1.0% 3.8% 1.9% 1.8% 2.3% 0.5% 4.6% 2.8% 1.5% 1.2% 0.1% 2.3% 1.0% 2.6% 2.7% 0.8% 3.0% 2.0% 0.9% 1.1% 1.3% 2.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Micromonosporaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Mycobacteriaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Nakamurellaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Nocardiaceae 0 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Nocardioidaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Propionibacteriaceae 13 50.3% 41.8% 43.6% 43.9% 79.0% 75.6% 19.3% 59.5% 13.7% 56.2% 79.5% 11.2% 27.5% 42.7% 74.3% 84.3% 28.7% 79.5% 36.3% 56.8% 8.3% 40.0% 43.2% 59.4% 83.5% 73.7% 47.2%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Pseudonocardiaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Sanguibacteraceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Streptomycetaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Tsukamurellaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Williamsiaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Actinomycetales;f__Yaniellaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Bifidobacteriales;f__Bifidobacteriaceae 0 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Coriobacteriales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Coriobacteriales;f__Coriobacteriaceae 0 0.4% 0.4% 0.4% 1.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.1% 1.4% 0.3% 0.1% 0.7% 0.7% 0.2% 0.1% 0.0% 0.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.5% 0.6% 0.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.6%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__MC47;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Rubrobacterales;f__Rubrobacteraceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Solirubrobacterales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Solirubrobacterales;f__Patulibacteraceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Actinobacteria (class);o__Solirubrobacterales;f__Solirubrobacteraceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae 0 0.6% 0.3% 0.6% 4.1% 0.0% 0.0% 1.5% 0.1% 2.7% 0.5% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.8% 1.2% 0.5% 1.3% 0.0% 0.0% 0.3%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Porphyromonadaceae 0 0.2% 0.1% 0.0% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.7% 0.3% 0.2% 0.7% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.3% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Prevotellaceae 0 1.2% 2.1% 1.2% 2.3% 0.0% 0.4% 1.3% 1.1% 4.8% 0.8% 0.1% 1.3% 1.9% 1.0% 0.4% 0.2% 1.9% 0.0% 1.7% 0.9% 2.1% 1.6% 1.5% 1.0% 0.3% 1.0% 0.3%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Flavobacteria;o__Flavobacteriales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Flavobacteria;o__Flavobacteriales;f__Flavobacteriaceae 0 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.7% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 0.9% 1.2% 0.5% 0.2% 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.3% 0.2% 0.4% 0.9%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Sphingobacteria;o__Sphingobacteriales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Sphingobacteria;o__Sphingobacteriales;f__Flexibacteraceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Sphingobacteria;o__Sphingobacteriales;f__Rhodothermaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Sphingobacteria;o__Sphingobacteriales;f__Sphingobacteriaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__SOGA31;o__;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__TK17;o__;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Chloroflexi;c__Thermomicrobia;o__HN1-15;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__;o__;f__ 1 3.2% 0.3% 1.0% 0.1% 1.2% 1.9% 2.7% 3.4% 3.1% 3.2% 0.5% 8.1% 1.7% 9.1% 3.4% 1.3% 1.5% 0.0% 4.7% 6.9% 0.0% 5.0% 4.7% 2.4% 2.7% 7.0% 7.7%
  k__Bacteria;p__Cyanobacteria;c__;o__Oscillatoriales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__ 0 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.7% 0.8% 0.2% 0.0% 1.3% 0.2% 0.4% 1.2% 0.1% 0.6% 0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 0.6%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__Alicyclobacillaceae 0 0.6% 0.4% 0.5% 0.1% 0.8% 2.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 1.1% 0.3% 0.4% 1.2% 0.0% 1.8% 0.3% 0.5% 1.0% 0.3% 0.4% 0.9% 0.4% 0.6% 0.3% 1.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__Bacillaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__Listeriaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__Paenibacillaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__Planococcaceae 0 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__Staphylococcaceae 2 7.7% 11.6% 13.0% 3.2% 6.6% 6.8% 11.4% 4.9% 7.2% 6.8% 6.8% 10.5% 12.9% 7.2% 4.8% 5.5% 12.6% 6.1% 13.6% 3.9% 11.0% 4.1% 8.8% 6.5% 3.2% 3.0% 8.7%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__Thermoactinomycetaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Erysipelotrichales;f__Erysipelotrichaceae 0 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Aerococcaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Carnobacteriaceae 0 0.5% 0.2% 0.7% 0.4% 0.7% 0.0% 0.5% 0.3% 0.3% 0.7% 0.7% 0.5% 0.6% 0.3% 0.4% 0.7% 1.5% 0.2% 0.1% 1.0% 0.5% 0.4% 0.2% 0.8% 0.2% 0.4% 0.7%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Enterococcaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Lactobacillaceae 0 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 0.3% 0.2% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.1% 0.3% 0.1% 0.4% 0.2%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Leuconostocaceae 0 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 0.3% 0.1% 0.3%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Streptococcaceae 2 6.7% 5.8% 6.9% 3.2% 1.0% 2.0% 18.9% 5.3% 9.7% 8.3% 1.2% 14.0% 11.9% 5.7% 1.9% 0.7% 16.5% 1.1% 7.3% 10.0% 4.4% 14.7% 4.8% 5.8% 2.0% 1.6% 9.3%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__ 0 1.0% 1.3% 1.4% 2.1% 0.0% 0.0% 2.9% 0.2% 3.2% 0.6% 0.0% 2.7% 2.0% 1.4% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.9% 0.0% 1.7% 1.5% 1.1% 1.1% 0.0% 0.0% 1.2%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Clostridiaceae 0 0.5% 0.8% 0.7% 0.7% 0.0% 0.1% 1.3% 0.1% 1.5% 0.4% 0.0% 0.6% 0.9% 0.3% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.5% 0.1% 0.7% 1.6% 0.9% 0.3% 0.0% 0.1% 0.3%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Clostridiales Family XI. Incertae Sedis 1 2.5% 4.3% 2.6% 3.5% 0.1% 1.4% 2.4% 4.3% 6.6% 1.6% 0.0% 3.9% 0.6% 3.8% 1.1% 0.3% 2.0% 0.0% 3.6% 1.8% 9.2% 2.1% 4.3% 1.8% 0.3% 0.9% 1.9%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Clostridiales Family XIII. Incertae Sedis 0 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Eubacteriaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae 1 3.9% 5.9% 5.5% 14.4% 0.0% 0.1% 7.8% 0.7% 12.6% 3.9% 0.0% 8.1% 6.3% 3.3% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 4.4% 0.0% 6.7% 5.1% 4.5% 4.8% 0.0% 0.0% 3.7%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Peptococcaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Peptostreptococcaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Ruminococcaceae 0 1.5% 2.6% 1.6% 6.9% 0.0% 0.0% 3.3% 0.2% 7.0% 0.7% 0.0% 3.0% 3.3% 1.5% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 1.4% 0.0% 2.2% 2.5% 0.5% 1.3% 0.0% 0.0% 0.9%
  k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Veillonellaceae 0 1.1% 1.5% 1.9% 1.1% 0.2% 0.1% 2.8% 0.8% 2.4% 1.2% 0.0% 2.4% 2.4% 0.4% 0.2% 0.0% 1.9% 0.0% 1.8% 0.5% 0.9% 1.5% 1.4% 0.9% 0.2% 0.4% 1.0%
  k__Bacteria;p__Fusobacteria;c__Fusobacteria (class);o__Fusobacteriales;f__Fusobacteriaceae 0 0.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.6% 0.4% 0.1% 0.4% 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.4% 0.1% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 1.0% 0.3%
  k__Bacteria;p__Gemmatimonadetes;c__Gemmatimonadetes (class);o__Gemmatimonadales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Gemmatimonadetes;c__Gemmatimonadetes (class);o__Gemmatimonadales;f__Gemmatimonadaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Nitrospirae;c__Nitrospira (class);o__Nitrospirales;f__Nitrospiraceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Caulobacterales;f__Caulobacteraceae 0 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Aurantimonadaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Bartonellaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Bradyrhizobiaceae 0 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Brucellaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Hyphomicrobiaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Methylobacteriaceae 0 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.3%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Phyllobacteriaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Rhizobiaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Rhodobiaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhodobacterales;f__Hyphomonadaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhodobacterales;f__Rhodobacteraceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhodospirillales;f__Acetobacteraceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhodospirillales;f__Rhodospirillaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rickettsiales;f__Rickettsiaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Sphingomonadales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Sphingomonadales;f__Erythrobacteraceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Sphingomonadales;f__Sphingomonadaceae 0 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.9% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.3% 0.2%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Burkholderiales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.3%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Burkholderiales;f__Alcaligenaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Burkholderiales;f__Burkholderiaceae 0 0.3% 0.6% 0.3% 0.0% 0.6% 0.2% 0.1% 0.2% 0.0% 0.4% 0.1% 0.3% 0.5% 0.0% 0.3% 0.0% 0.6% 1.1% 0.1% 0.0% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Burkholderiales;f__Comamonadaceae 0 0.4% 0.3% 0.0% 0.2% 0.6% 0.5% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.6% 0.4% 0.0% 3.5% 0.0% 0.2% 0.1% 1.2% 0.0% 0.3% 0.4% 0.3% 0.5% 0.5% 0.3% 0.2% 0.4%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Burkholderiales;f__Oxalobacteraceae 0 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 1.3% 0.0% 0.1% 0.3% 0.1% 0.5% 1.6% 0.8% 1.1% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.3% 0.5% 0.2%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Hydrogenophilales;f__Hydrogenophilaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Methylophilales;f__Methylophilaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Neisseriales;f__Neisseriaceae 0 0.7% 0.3% 1.1% 0.3% 0.4% 0.3% 1.3% 1.3% 1.2% 0.6% 0.2% 0.9% 2.4% 0.5% 0.3% 0.2% 0.6% 0.7% 0.5% 0.9% 0.1% 0.5% 1.6% 0.5% 0.2% 0.6% 0.6%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Rhodocyclales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Rhodocyclales;f__Rhodocyclaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria;o__Desulfuromonadales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria;o__Myxococcales;f__Cystobacteraceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Deltaproteobacteria;o__Myxococcales;f__Nannocystaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Epsilonproteobacteria;o__Campylobacterales;f__Campylobacteraceae 0 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Aeromonadales;f__Aeromonadaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Aeromonadales;f__Succinivibrionaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Alteromonadales;f__Chromatiaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Alteromonadales;f__Moritellaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Alteromonadales;f__Shewanellaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Cardiobacteriales;f__Cardiobacteriaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Chromatiales;f__Sinobacteraceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales;f__Enterobacteriaceae 0 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0% 0.4% 0.1% 0.2% 0.0% 0.2% 0.1% 0.4% 0.5% 0.3% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.6% 0.3%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Oceanospirillales;f__Alteromonadaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Oceanospirillales;f__Oceanospirillaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Oceanospirillales;f__Pseudomonadaceae 0 0.5% 0.7% 0.3% 0.0% 0.6% 1.2% 0.2% 0.6% 0.0% 0.3% 0.5% 1.2% 0.6% 1.4% 1.2% 0.2% 0.4% 0.2% 0.5% 0.6% 0.1% 0.3% 0.4% 0.5% 0.0% 0.6% 0.9%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pasteurellales;f__Pasteurellaceae 0 1.5% 2.0% 1.8% 0.8% 0.0% 0.3% 3.6% 0.4% 5.7% 1.9% 0.0% 2.2% 3.7% 1.5% 0.3% 0.0% 5.4% 0.0% 2.3% 1.3% 1.3% 1.9% 1.3% 0.9% 0.0% 0.7% 0.9%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pseudomonadales;f__Moraxellaceae 0 0.9% 0.8% 0.2% 0.3% 2.3% 0.2% 0.2% 0.8% 0.1% 0.2% 4.0% 2.8% 0.9% 3.3% 0.8% 1.0% 1.8% 1.1% 0.4% 0.3% 0.4% 0.7% 0.3% 0.7% 0.2% 0.2% 0.2%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Thiotrichales;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Vibrionales;f__Vibrionaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Xanthomonadales;f__Sinobacteraceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Xanthomonadales;f__Xanthomonadaceae 0 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Spirochaetes;c__Spirochaetes (class);o__Spirochaetales;f__Spirochaetaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Synergistetes;c__Synergistia;o__Synergistales;f__Dethiosulfovibrionaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__TM7;c__TM7-3;o__CW040;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__TM7;c__TM7-3;o__EW055;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Tenericutes;c__Erysipelotrichi;o__Erysipelotrichales;f__Erysipelotrichaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
  k__Bacteria;p__Tenericutes;c__Mollicutes;o__Mycoplasmatales;f__Mycoplasmataceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Tenericutes;c__Mollicutes;o__RF39;f__ 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Thermi;c__Deinococci;o__Deinococcales;f__Deinococcaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Thermi;c__Deinococci;o__Thermales;f__Thermaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  k__Bacteria;p__Thermotogae;c__Thermotogae (class);o__Thermotogales;f__Thermotogaceae 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
 
Taxonomy Summary. Current Level:
  View Figure (.pdf)  View Legend (.pdf)